Regulamin

Głodni Przygód to marka zajmująca się organizacją turystyki kulinarnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w formie obozów kulinarnych, wyjazdów plenerowych, wyjazdów klasowych (zielone szkoły), dalej zwanych „Wyprawami”.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Głodni Przygód oraz organizatorem Wypraw jest firma Super Chef Paweł Trzaska, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. W Wyprawach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Wyprawach za zgodą rodziców. Rodzice wysyłając dziecko na Wyprawę biorą na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną. Osoby biorące udział w Wyprawach dalej zwane są „Klientami”
 3. Klient Organizatora wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swoich dzieci, biorących udział w Wyprawach na potrzeby promocji Głodni Przygód. Wizerunek Klientów Organizatora będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności, oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych.

Zakup Wypraw

 1. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa przez Klienta (telefon, mail, formularz na stronie www.glogniprzygod.pl) następuje wstępna rezerwacja udziału w Wyprawie. Pełną rezerwację miejsca gwarantuje wpłata zadatku.
 2. Zawarcie umowy na daną Wyprawę następuje po zapoznaniu się, uzupełnieniu i zaakceptowaniu dokumentów: karty uczestnika, regulaminu rejsu. zgłoszenia-umowy oraz wpłaceniu zadatku. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.
 3. Wielkość zadatku jest inna przy każdej Wyprawie i wskazana w mailu od Organizatora, który Klient otrzymuje po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Wyprawie.
 4. Dopłata pozostałej części ceny Wyprawy, po wpłaceniu zadatku, o którym mowa w pkt.3, powinna nastąpić nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Wyprawy. Brak wpłaty w ww. terminie może być przyczyną skreślenia Klienta z listy uczestników oraz potrącenie opłat zgodnie z pkt.7.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wyprawy najpóźniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia z przyczyn od siebie niezależnych /np. siły wyższej, decyzji władz państwowych/ lub w przypadku braku wymaganego minimum uczestników, stanowiącego 80% miejsc, które Organizator ma do dyspozycji na daną Wyprawę. Organizator zwraca wtedy całą wpłatę za udział w Wyprawie.
 6. Rezygnacja klienta z Wyprawy następuje w formie pisemnej listownej lub elektronicznej mailowej i musi zawierać datę jej złożenia.
 7. W przypadku rezygnacji klienta z Wyprawy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, Organizator ma prawo potrącić kwotę zadatku.
 8. Wszyscy Uczestnicy Wyprawy objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków /suma ubezpieczenie 5000 PLN/.
 9. Klient wyraża zgodę w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie klientów Organizatora w celu realizacji Wyprawy oraz w celach marketingowych..
 10. Biorąc udział w Wyprawie Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć wykonanych podczas trwania Wyprawy oraz na wykorzystanie wizerunku osób sfotografowanych. Zdjęcia nie będą rozpowszechniane i będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów promocyjnych Organizatora (ulotki, plakaty, strona FB, strona www).
 11. Zgłaszając chęć uczestnictwa przez Klienta w Wyprawie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji od Organizatora na adres mailowy lub pocztowy.
 12. Klient biorący udział w imprezie powinien poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym dobry, odpowiedni do wzięcia udziału w Wyprawie stan zdrowia.

Reklamacje

Każdy klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być wniesiona drogą mailową lub listowną i przesłana na adres zamieszczony poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni.

Podczas Wypraw

 1. Klient winien bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów i zasad porządkowych przyjętych podczas Wyprawy oraz dotyczących bezpieczeństwa. W szczególności zabronione jest picie alkoholu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne oddalanie się od grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Wyprawy oraz wszelkie zachowania uznawane za wulgarne.
 2. W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 1 klient zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w Wyprawie bez prawa zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń. Klient lub jego dziecko zobowiązany jest natychmiast przerwać uczestnictwo w Wyprawie lub odebrać swoje dziecko z Wyprawy na własny koszt.
 3. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub swoje dziecko
 4. Ze względu na specyfikę Wypraw Organizator całkowicie wyłącza odpowiedzialność za zaginięcie nieoddanych do depozytu pieniędzy i przedmiotów elektroniki użytkowej (telefony komórkowe, MP3, konsole gier itp.) Wskazane jest nie zabieranie większych sum i szczególnie cennych rzeczy.
 5. Pozostałe obowiązki Klienta określone są regulaminem dalej Wyprawy, który Klient otrzymuje droga mailową po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Wyprawie.

Siedziba, adres, zakupy internetowe
Siedziba/biuro obsługi klienta Głodni Przygód znajduje się:
Ul.Tadeusza Rejtana 15 lok B
02-516 Warszawa
Telefon kontaktowy: 501012369

Adres zrejestrowania firmy/adres korespondencyjny:
Super Chef Paweł Trzaska
Ul. Tadeusza Rejtana 15
02-516 Warszawa
NIP:113-088-37-77
Regon: 147137660
Mail:

Zakup internetowy produktów na stronie www.glodniprzygod.pl odbywa się za pośrednictwem firmy:
Super Chef Paweł Trzaska
Ul. Tadeusza Rejtana 15
02-516 Warszawa
Regon: 147137660